/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Ogłaszamy 4. edycję Konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House 2014-06-13

  

NAGRODA FUNDACJI GREY HOUSE

 

REGULAMIN IV EDYCJI (2014)

Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Grey House Szara Kamienica z siedzibą w Krakowie przy Rynku Głównym 6, 31-042 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000055051, nr NIP: 6761020864.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości twórczych wśród artystów młodego pokolenia, wsparcie  działań artystycznych uczestników, a także  upowszechnienie idei promocji młodych talentów w środowisku artystycznym i biznesowym.

Pobierz:

 

NAGRODA

 

1.     Nagrodę stanowią:

1)  Jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 PLN  (słownie:  pięć  tysięcy złotych), na które składa się kwota 5.000, 00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wraz z kwotą stanowiącą równowartość podatku należnego od stypendium. Należną kwotą podatku wraz z deklaracją podatkową według ustalonego wzoru przekaże do właściwego organu podatkowego Organizator. 

2)  wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.

 

2.     Laureat otrzyma Nagrodę przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

 

KONKURS

 

1.     Na Konkurs można nadsyłać prace w następujących dziedzinach: 

1) Malarstwo

2) Grafika

3) Rzeźba

4) Fotografia

5) Nowe media (video, instalacje i in.)

2.     W Konkursie biorą udział studenci ostatniego roku studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych lub innych uczelni wyższych posiadających kierunki artystyczno-plastyczne lub  absolwenci tychże studiów, którzy w roku przyznania Nagrody nie ukończyli  30. roku życia..

3.     Konkurs składa się z 2 etapów:

1)    Etap I - na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera  5 uczestników II etapu Konkursu

2)    Etap II - na podstawie oryginałów przedstawionych prac (fragment lub  całość kolekcji)  Jury na wspólnym posiedzeniu wybiera Laureata Nagrody Głównej

  

WARUNKI

 

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 

1.     Wszyscy uczestnicy Konkursu winni wysłać do dnia 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora) kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1)     Dzieło tj.

·       praca dyplomowa lub

·       inny projektu w formie 1 cyklu lub

·       max 10 niepowiązanych ze sobą reprezentatywnych prac.

Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD w formacie jpg, tiff, mov, avi lub mp4. Maksymalny czas trwania wszystkich plików video określa się jako 30 minut, przy czym ich rozmiar nie może przekroczyć 4 GB.  Prace konkursowe (Dzieło) muszą być stworzone po 2012 r.

2) CV

3) wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj.  opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje).  Kartę należy wysłać zarówno w formie pliku tekstowego na CD/DVD (Word, txt), jak i w wersji analogowej (wydruk na papierze). Karta do pobrania na stronie Fundacji: www.szarakamienica.pl/pl/news

4) prezentacja planu działań artystycznych na rok kalendarzowy następujący po przyznaniu stypendium  (max 3000 znaków) w formie cyfrowej (pliki tekstowe jw.)

1.     Uczestnicy II etapu Konkursu zobowiązani są do przesłania do siedziby Fundacji oryginału Dzieła (lub – jeśli to niemożliwe z przyczyn technicznych  - jego fragmentu lub dokumentacji) po uprzednim uzgodnieniu warunków transportu z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie – do 2 listopada. Jeżeli Organizator nie zapewni transportu Dzieła każdy z uczestników II etapu Konkursu  może ubiegać się o zwrot kosztów z tym związanych. Wszystkie Dzieła uczestników II Etapu Konkursu udostępnione Organizatorowi zastaną zwrócone Właścicielom w terminie do 30 stycznia 2015 r.

2.     Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres mailowy Fundacji Grey House w terminie 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu  swojego portfolia zawierającego rozszerzone CV oraz prace artystyczne w formie reprodukcji, które złożą się na prezentację on-line.

3.     Zgłoszeń należy dokonywać pod adresem Fundacji Grey House Szara Kamienica:   Rynek Główny 6, 31-042 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Fundacji Grey House”.  W szczególnych warunkach dopuszcza się możliwość aplikacji drogą internetową (e-mail) – aplikacja przesłana tą drogą jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora.

4.     Galeria Szara Kamienica zastrzega sobie prawo eksponowania wybranych prac  wszystkich uczestników II etapu w galerii Szara Kamienica  w roku konkursowym  tj.  od 1 listopada do 30  grudnia 2014 r.

 

 

JURY

 

1.     Członków Jury w liczbie co najmniej 3 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.

2.     Skład Jury jest zmienny i jawny.

3.     W każdej edycji Nagrody odbywa  się 1 posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.

4.     Protokół z posiedzenia Jury będzie dostępny w siedzibie Fundacji Grey House Szara Kamienica przy Rynku Głównym 6 w Krakowie do dn. 30.12.2014 r.

5.     Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2.     Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone/dostarczone na Konkurs Dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.     Materiały zgłoszeniowe (nośniki CD/DVD, karta zgłoszeniowa, CV i plan działań) wysłane do Organizatora, w tym również reprodukcje  zgłoszonych na Konkurs prac (nie dotyczy oryginałów prac uczestników II etapu Konkursu) nie są zwracane uczestnikom Konkursu.

4.     Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła w celu promocji i reklamy Uczestnika, Konkursu, wystawy konkursowej oraz Fundacji, a w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie i nieodpłatne przekazywanie, wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie dziełem zależnym.

5.     W zakresie nabytej licencji Organizator uprawniony jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu organizacji i promocji Konkursu i Fundacji

6.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku, gdy prace nadesłane na Konkurs nie będą spełniały wymogów założonych przez Organizatora.

7.     Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Kujawska

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Tel. 600 378900

e-mail: patrycja_kujawska@szarakamienica.pl