/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Ogłaszamy 5. edycję Konkursu Fundacji Grey House 2015-05-01

 

KONKURS

 

1.     Na Konkurs można nadsyłać prace w następujących dziedzinach: 

1) Malarstwo

2) Grafika

3) Rzeźba

4) Fotografia

5) Nowe media (video, instalacje, rejestracje performance i in.)

2.     W Konkursie biorą udział studenci ostatniego roku studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych lub innych uczelni wyższych posiadających kierunki artystyczno-plastyczne lub  absolwenci tychże studiów, którzy w roku przyznania Nagrody nie ukończyli  30. roku życia..

3.     Konkurs składa się z 2 etapów:

1)    Etap I - na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera  uczestników II etapu Konkursu

2)    Etap II - na podstawie oryginałów przedstawionych prac (fragment lub  całość kolekcji)  Jury na wspólnym posiedzeniu wybiera Laureata Nagrody Głównej

 WARUNKI

 

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki: 

1.     Wszyscy uczestnicy Konkursu winni wysłać do dnia 15 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora) kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1)     Dzieło tj.

·       praca dyplomowa lub

·       inny projektu w formie 1 cyklu (nie więcej niż 10 prac w dowolnych technikach) lub

·       max 10 niepowiązanych ze sobą reprezentatywnych prac.

Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej w formacie jpg, tiff, mov, avi lub mp4. Maksymalny czas trwania wszystkich plików video określa się jako 20 minut, przy czym ich rozmiar nie może przekroczyć 1 GB.  Prace konkursowe (Dzieło) muszą być stworzone po 15 czerwca 2013 r.

2) CV

3) wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj.  opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje).  Kartę należy wysłać on-line na adres e-mail: mailto:galeria@szarakamienica.pl. Karta do pobrania na stronie Fundacji: www.szarakamienica.pl/pl/news

4) prezentacja planu działań artystycznych na rok kalendarzowy następujący po przyznaniu stypendium  (max 3000 znaków) w formie cyfrowej (pliki tekstowe jw.)

2.     Zgłoszeń należy dokonywać droga internetową (e-mail) na adres: mailto:galeria@szarakamienica.pl – aplikacja  jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora. Prace w kategorii sztuka cyfrowa i wideo performance mogą być dostarczone w formacie DVD video, avi, mov, nagrane na płycie DVD wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji na adres: Fundacja Grey House Szara Kamienica, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków. Przesłane materiały nie będą zwracane 

3.     Uczestnicy II etapu Konkursu zobowiązani są do przesłania do siedziby Fundacji oryginału Dzieła (lub – jeśli to niemożliwe z przyczyn technicznych  - jego fragmentu lub dokumentacji) po uprzednim uzgodnieniu warunków transportu z Organizatorem w nieprzekraczalnym terminie – do 2 listopada. Jeżeli Organizator nie zapewni transportu Dzieła każdy z uczestników II etapu Konkursu  może ubiegać się o zwrot kosztów z tym związanych. Wszystkie Dzieła uczestników II Etapu Konkursu udostępnione Organizatorowi zastaną zwrócone Właścicielom w terminie do 30 stycznia 2016 r.

4.     Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres mailowy Fundacji Grey House w terminie 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu  swojego portfolia zawierającego rozszerzone CV oraz prace artystyczne w formie reprodukcji, które złożą się na prezentację on-line.

5.     Galeria Szara Kamienica zastrzega sobie prawo eksponowania wybranych prac  wszystkich uczestników II etapu w galerii Szara Kamienica  w roku konkursowym  tj.  od 1 listopada do 30  grudnia 2015 r.

JURY 

1.     Członków Jury w liczbie co najmniej 5 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.

2.     Skład Jury jest zmienny i jawny.

3.     W każdej edycji Nagrody odbywa  się 1 posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.

4.     Protokół z posiedzenia Jury będzie dostępny w siedzibie Fundacji Grey House Szara Kamienica przy Rynku Głównym 6 w Krakowie do dn. 30.12.2015 r.

5.     Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.     Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2.     Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone/dostarczone na Konkurs Dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.     Materiały zgłoszeniowe (nośniki CD/DVD, karta zgłoszeniowa, CV i plan działań) wysłane do Organizatora, w tym również reprodukcje  zgłoszonych na Konkurs prac (nie dotyczy oryginałów prac) nie są zwracane uczestnikom Konkursu.

4.     Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła w celu promocji i reklamy Uczestnika, Konkursu, wystawy konkursowej oraz Fundacji, a w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, , wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie dziełem zależnym.

5.     W zakresie nabytej licencji Organizator uprawniony jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu organizacji i promocji Konkursu i Fundacji

6.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku, gdy prace nadesłane na Konkurs nie będą spełniały wymogów założonych przez Organizatora.

7.     Wszelkich informacji udziela:

Robert Domżalski

Fundacja Grey House Szara Kamienica

e-mail: galera@szarakamienica.pl