/home/greyhouse/ftp/szara_www
Aktualności
Ogłaszamy 9. edycję Konkursu FGH! 2019-06-06

 

1.     Uczestnicy konkursu winni wysłać do dnia 20 lipca 2019 r. kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1) Dzieło tj. maksymalnie 2(dwie) jednoelementowe reprezentatywne prace, lub maksymalnie 1(jedną) wieloczęściową pracę składającą się z wielu elementów (tj. wielu prac, działań etc.) lub 1 film video (film video liczony jest jako wieloelementowa praca). Uwaga: niezależnie od wybranego formatu (plik tekstowy, filmowy lub fotografia) zgłoszenie może zawierać maksymalnie 5 (pięć) wizualnych reprezentacji Dzieła  (zdjęć) lub maksymalnie  1 (jeden) film.  Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej (jeśli z jakichś przyczyn nie będzie to możliwe prosimy o kontakt z Organizatorem najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń). Maksymalny czas trwania filmu określa się jako 10 minut. Waga przesłanych cyfrowo materiałów po zsumowaniu nie może przekroczyć 600 MB.  Prace zgłoszone do I etapu konkursu (Dzieło) muszą być stworzone po 20 lipca 2017 r.*

2) Curriculum vitae 

3) wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj.  opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje). Karta do pobrania na stronie Fundacji: szarakamienica.pl/public/picture/file/karta%20zgloszeniowa%209%20edycja%20konkursu%20FGH-5.doc

4) plan działań artystycznych na rok kalendarzowy 2020, następujący po przyznaniu stypendium  (od 200 do max 1000 znaków).

2.     Zgłoszeń należy dokonywać droga internetową (e-mail) na adres: galeria@szarakamienica.pl – aplikacja  jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora (e-mail). [1]

1) Prace w kategoriach: sztuka cyfrowa i wideo performance mogą (nie muszą) być dostarczone pocztą na nośnikach elektronicznych wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji, na adres: Fundacja Grey House Szara Kamienica, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków. Przesłane w ten sposób materiały nie będą zwracane.

3.     Uczestnicy II etapu konkursu zobowiązani są do przesłania do siedziby Fundacji wybranych wspólnie z kuratorem prac na wystawę konkursową w nieprzekraczalnym terminie – do 10 listopada 2019 r. Wszystkie prace uczestników II etapu konkursu udostępnione Organizatorowi zastaną zwrócone Właścicielom. Koszta transportu Dzieł wybranych do II etapu (wystawa konkursowa) ponosi Uczestnik. Ewentualne odstępstwa od tej reguły będą rozpatrywane indywidualnie. 

4.     Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania drogą mailową na adres mailowy Fundacji Grey House w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach Konkursu  swojego portfolia zawierającego rozszerzone CV oraz prace artystyczne w formie reprodukcji, które złożą się na prezentację on-line Uczestnika.

5.     Galeria Szara Kamienica zastrzega sobie prawo eksponowania wszystkich wybranych do  II etapu Konkursu prac w galerii Szara Kamienica  od 16 listopada 2019 do 20 stycznia  2019 r. 

 

3.     Konkurs składa się z 2 etapów:

 

1)    Etap I - na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 (pięcioro) uczestników II etapu konkursu, których prace prezentowane będą na wystawie konkursowej. 

 

2)    Etap II - na podstawie oryginałów prac prezentowanych na wystawie konkursowej Jury wybiera jednego Laureata Nagrody Głównej.

 

JURY

1.     Członków Jury w liczbie co najmniej 5 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.

2.     Skład Jury jest zmienny i jawny. Fundacja ujawnia skład Jury w momencie ogłoszenia nazwisk artystów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. 

3.     W każdej edycji Nagrody odbywa  się 1 wspólne posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.

4.     Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

 

TERMINY

1.     Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać do dnia 20 lipca 2019 r. *

2.     Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu – do 20.09.2019 r.

3.     Data wernisażu, wystawy* i ogłoszenia wyników II etapu  zostanie podana w terminie późniejszym, jednak nie później niż dnia  30 września 2019 r.

 

NAGRODA

1.     Nagrodę stanowią:

 

1)  Jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00PLN  (słownie: pięć  tysięcy złotych), na które składa się kwota 5.000, 00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wraz z kwotą stanowiącą równowartość podatku należnego od stypendium. Należną kwotą podatku wraz z deklaracją podatkową według ustalonego wzoru przekaże do właściwego organu podatkowego Organizator. 

 

2)  wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie

 

2.     Laureat otrzyma nagrodę pieniężną przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.     Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu w całości.

2.     Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszone/dostarczone na konkurs i wystawę konkursową  Dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia poniesie odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.     Materiały zgłoszeniowe (nośniki CD/DVD i in.) wysłane do Organizatora nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.

4.     Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z reprodukcji Dzieła w celu promocji i reklamy Uczestnika, konkursu, wystawy konkursowej oraz Fundacji, a w tym w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie dziełem zależnym.

5.     W zakresie nabytej licencji (p. 4, Postanowienia Ogólne) Organizator uprawniony jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu organizacji i promocji Konkursu i Fundacji

6.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia 

7.     Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Smyła

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Tel. 600 378900

e-mail: patrycja_kujawska@szarakamienica.pl

 

 

 

FAQ

Czy jeśli moje 30. urodziny wypadają w listopadzie br. mogę brać udział w konkursie? 

Odp: W konkursie mogą brać udział także absolwenci kierunków artystycznych z lat ubiegłych, którzy w dniu wysłania zgłoszenia (czyli najpóźniej do 10 lipca) nie ukończyli 30 roku życia. Jeśli więc  30. urodziny zgłaszającej/ego przypadają po 10 lipca,  aplikacja uczestnika zostanie przyjęta.  

 

 * (tekst poprawiony)